Ganzen

Ganzen zijn grote, zwaargebouwde watervogels uit de familie Anatidae. Zijn zijn gespecialiseerd in het grazen. Ganzen kunnen tot 30 jaar oud worden, maar zij zijn pas vruchtbaar vanaf hun 3e levensjaar. Ganzen trekken in familieverband of grote troepen. Ze vliegen in V-vormige formaties of golvende linies en hebben een grote vliegcapaciteit.
Volwassen ganzen ruien alle slagpennen tegelijkertijd en kunnen daardoor ongeveer een maand niet vliegen. De rui valt meestal samen met de periode waarin de jongen zich in het nest bevinden.

Aantallen

Onder meer door vermindering van de jacht is het aantal ganzen dat in Nederland overwintert in de tweede helft van de 20e eeuw zeer sterk toegenomen. Het aantal ganzen is nu veel hoger dan in de jaren 60. In de winter van 2010 / 2011 verbleven bijna 800.000 kolganzen en bijna 600.000 brandganzen in Nederland. Ook de Grauwe gans stijgt explosief in aantal.
Met deze toename is ook het aantal en de totale oppervlakte aan ganzenpleisterplaatsen in de laatste 40 jaar sterk gestegen. Deze pleisterplaatsen (gebieden waar de ganzen in de winter naar voedsel zoeken)  omvatten nu ongeveer 25 %  van het Nederlandse grondoppervlak.
In de afgelopen 20 jaar zijn ook de zomerganzen enorm in aantal toegenomen. Zij broeden massaal in de riet- en oeverlanden en trekken niet meer weg (“standvogels”). De ganzen produceren één legsel per jaar met soms wel 8 eieren per nest.

Ganzensoorten

Het meest bekend zijn de grauwe gans (Anser anser) en de kolgans (Anser albifrons). Ook in groten getale komen in ons land voor de Grote Canadese gans (Branta canadensis), Brandgans (Branta leucopsis) Indische gans (Anser indicus), Rotgans (Branta bernicla). Ook de Rietgans (Anser fabilis, Anser brachyrhynchus, Anser serrirostris) worden in Nederland gespot. De enorm in opmars gekomen Nijlgans (Alopochen aegyptiaca) is letterlijk een vreemde “eend” in de bijt. Zij behoort tot de “halfganzen”.

Ganzenoverlast

Het voedsel van de gans bestaat uit plantaardig materiaal. De gans is een grote eter, met wel 2 pikbewegingen per seconde. De ganzen fourageren vooral op grasland, waar zij voor de boer grote schade kunnen aanrichten.

Ganzenoverlast bestaat onder meer uit:

 • schade aan gewassen door middel van vraat, bevuiling en vertrappen
 • vervuiling van het oppervlaktewater (recreatieplassen, openlucht zwembaden, stranden)
 • geluidsoverlast (woonkernen)
 • het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid en in het bijzonder de vliegveiligheid (Schiphol, kleinere luchthavens in Nederland)
 • bevuilen van trottoirs en fietspaden met hun uitwerpselen

 

Verjagen van ganzen

Het verjagen van ganzen kan op veel manieren gebeuren. Ik noem er enkele:
 • opjagen in  het veld zelf
 • plaatsen van vogelverschrikkers (poppen)
 • plaatsen van vlaggen en linten
 • gebruik van een vogel afweer pistool (vergunningplichtig)
 • Helaas hebben deze methoden slechts een kortstondig resultaat en zal al snel naar meer ingrijpende middelen gezocht moeten worden om de schade en hinder tot een minimum te beperken.

  Doeltreffende bestrijding

  MWFaunazorg kan samen met u de meest passende oplossing vinden. Neemt u vrijblijvend contact met ons op.