Houtduiven

Algemeen

De houtduif is de grootste duif van West Europa. Het is een zeer talrijke broedvogel in ons land, die zijn voedsel weet te vinden in tal van biotopen. Houtduiven ziet men in ons land van tuinen en parken tot aan bospercelen. De meeste houtduiven verblijven jarrond in ons land. In de winter zwerven zij rond op zoek naar de meest gunstige leefgebieden. Een deel van de houtduiven trekt verder weg, naar het zuid- westen toe, om te overwinteren in België en Frankrijk.

In de maanden maart tot augustus is de broedperiode, het aantal legsels kan 3 per jaar bedragen  met telkens 2 en soms 1 ei.
Houtduiven hebben een zesde zintuig. In tegenstelling tot de mens kunnen zij de veranderingen van het magnetisch veld op aarde waarnemen. Zij gebruiken deze waarnemingen voor hun oriëntatie en het terugvinden van hun nestplaatsen en voedselplaatsen. Houtduiven kunnen  - beter dan wij als mens – minimale veranderingen in de omgeving waarnemen. Dit bemoeilijkt de jacht op de houtduif.

Schade

Houtduiven kunnen veel schade aanrichten aan graan, erwten, de brocoliteelt, spruiten en witlofplanten. De schade bestaat hoofdzakelijk uit vraat, pikschade, bevuiling door uitwerpselen en in mindere mate door vertrapping.

Mogelijkheden beheer en schadebestrijding

De  Flora- en Faunawet  heeft de jacht op de duif opengesteld van 15 oktober tot en met 31 januari het jaar daarop. Er kan alleen bij schade of te verwachten schade het gehele jaar door gejaagd worden op de houtduif., die op de landelijke vrijstellingslijst is geplaatst.  (bijlage 1 van het besluit beheer en schadebestrijding diersoorten).  Een grondgebruikersverklaring is evenwel hiervoor nodig.

MWFaunazorg  beschikt over veel ervaring en kennis op het gebied van een professionele bestrijding van de houtduif.